O NÁS

Materská škola sv. Uršule je cirkevnou materskou školou, ktorej zriaďovateľom je Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok. Jej sídlo je v centre Starého Mesta v Bratislave.

V prevádzke sú 3 triedy s počtom detí 63.

MŠ poskytuje celodennú alebo poldennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku 2,5 – 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou v čase 6:30 – 17:00. Prirodzenou a hrovou formou  sa snaží o kognitívny, afektívny, psychomotorický, ale aj o duchovný rozvoj osobnosti dieťaťa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0.

V areáli MŠ je k dispozícii pieskovisko, šmýkačky, hojdačky, ale aj ihrisko využívané na pohybové aktivity v rámci pobytu vonku.