Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ sv. Uršule v školskom roku 2022/2023

Vážení rodičia,

prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do našej Materskej školy sv. Uršule bude prebiehať podľa stanovených Podmienok prijímania.

Prijímací proces sa uskutoční v dvoch krokoch.
Pre zaradenie Vášho dieťaťa do prijímacieho konania JE POTREBNÉ absolvovať OBA KROKY:
1. vyplniť elektronickú prihlášku a následne vytlačiť, link: ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA. . Elektronickú prihlášku je možné vyplniť a vytlačiť od 1. 5. do 15. 5. 2022
Prosíme Vás, elektronickú prihlášku vyplňte s diakritikou a pred odoslaním skontrolujte údaje.
2. absolvovať osobné stretnutie v MŠ sv. Uršule, na ktoré je potrebné priniesť podpísanú a lekárom potvrdenú prihlášku spolu so všetkými ďalšími náležitosťami.

V prípade nejasností nás kontaktujte na: maria.koscelnikova@ursula.sk

Osobné stretnutie

Na osobné stretnutie prichádza rodič spolu s dieťatkom vo vopred dohodnutom termíne a čase. Na stretnutie je potrebné prihlásiť sa vopred – PRIHLÁSTE SA TU

Na osobné stretnutie je potrebné priniesť:
vytlačenú prihlášku podpísanú oboma rodičmi (ak je to možné) a potvrdenú pediatrom (bez lekárskeho potvrdenia prihlášky neakceptujeme)
k nahliadnutiu:
rodný list dieťaťa,
krstný list dieťaťa (vydáva farský úrad vo farnosti, kde bolo dieťa krstené),
občiansky preukaz zákonného zástupcu
– v prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Povinné predprimárne vzdelávanie

Od septembra 2021 je pre dieťa, ktoré je rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (tzn. ak dovŕši do 31. augusta 5 rokov) predprimárne vzdelávanie povinné.
Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.
MŠ sv. Uršule nie je spádovou školou, preto je potrebné v žiadosti o prijatie dieťaťa uviesť, ktorá škola je spádovou školou Vášho dieťatka.

Individuálne vzdelávanie dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (predškolák)

Zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať riaditeľa materskej školy, do ktorej bolo jeho dieťa prijaté, o individuálne vzdelávanie, podľa náležitostí uvedených v školskom zákone v par. 28b, ods. 1-10, link: INDIVIDUALNE VZDELAVANIE-SKOLSKY ZAKON.