Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ sv. Uršule v školskom roku 2021/2022


Vážení rodičia,

prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do našej Materskej školy sv. Uršule bude prebiehať podľa stanovených Podmienok prijímania.

Prijímací proces sa uskutoční v dvoch krokoch.
Pre zaradenie Vášho dieťaťa do prijímacieho konania je potrebné absolvovať oba kroky:
1. vyplniť elektronickú prihlášku a následne ju vytlačiť, link: Elektronická prihláška . Elektronickú prihlášku je možné vyplniť do 4. 5. 2021
2. absolvovať osobné stretnutie v MŠ sv. Uršule, na ktoré je potrebné priniesť podpísanú a lekárom potvrdenú prihlášku spolu so všetkými ďalšími náležitosťami.

Osobné stretnutie
Na osobné stretnutie prichádza rodič vo vopred dohodnutom termíne a čase. Na stretnutie je potrebné prihlásiť sa vopred v tabuľke – prosíme, uvádzajte číslo prihlášky, nie Vaše meno a priezvisko. Prihláste sa TU.

Na osobné stretnutie je potrebné priniesť:
vytlačenú prihlášku podpísanú oboma rodičmi (ak je to možné) a potvrdenú pediatrom (bez lekárskeho potvrdenia prihlášky neakceptujeme)
k nahliadnutiu: rodný list dieťaťa, krstný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu
– v prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
– v prípade priaznivej epidemiologickej situácie budeme vyžadovať prítomnosť dieťaťa – informáciu upresníme.

Povinné predprimárne vzdelávanie
Od septembra 2021 je pre dieťa, ktoré je rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (tzn. ak dovŕšilo do 31. augusta 5 rokov) predprimárne vzdelávanie povinné.
Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (tzv. odklad školskej dochádzky)
Ak dieťa po dovŕšení 6. roku života nedosiahlo školskú zrelosť, zákonný zástupca žiada riaditeľa materskej školy o pokračovanie plnenia predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa (kedysi „odklad šk. dochádzky) a preto k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie musí doložiť:
– písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
– písomný súhlas pediatra
– informovaný súhlas zákonného zástupcu
V prípade, že zákonný zástupca nemá všetky náležitosti ku dňu osobného zápisu, doloží ich najneskôr do 15. 5. 2021.
VZOR ŽIADOSTI
INFORMOVANÝ SÚHLAS