Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania („odklad“ školskej dochádzky)

Ak dieťa po dovŕšení 6. roku života nedosiahlo školskú zrelosť, zákonný zástupca žiada riaditeľa materskej školy o pokračovanie plnenia predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa (kedysi „odklad šk. dochádzky) a preto k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie musí doložiť:
– písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
– písomný súhlas pediatra
– informovaný súhlas zákonného zástupcu
V prípade, že zákonný zástupca nemá všetky náležitosti ku dňu osobného zápisu, materskú školu informuje o tejto skutočnosti na osobnom zápise a doloží ich najneskôr do 30. 5. 2023.

VZOR ŽIADOSTI (len pre zákonných zástupcov, k ktorých dieťa už navštevuje našu MŠ)
INFORMOVANÝ SÚHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV
SÚHLAS PEDIATRA