Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole sv. Uršule