Platby

Školné
 1. Úhrada školného do 10 dňa v mesiaci
 2. Číslo účtu: SK03 0200 0000 0041 5579 1554
 3. Variabilný symbol: trieda + mesiac + rok /napr: 01092019 /
 4. V poznámke: uviesť meno dieťaťa
 5. Výška školného od 1.9.2018 je  45 €/mesiac.

Pre deti predškolského veku je školné 32€/mesiac.


Stravné​

Odhlášky najneskôr do 7.45 hod. daného dňa.

 1. Úhrada stravného vopred do 25. dňa v mesiaci
 2. Číslo účtu:  SK47 0200 0000 0041 5576 8258
 3. Variabilný symbol:  20192020  (školský rok)
 4. Identifikácia platby:  meno a priezvisko stravníka+trieda, za koho bola vykonaná úhrada.
 5. Výška stravného od 1.9.2019: Mesačná platba 40,80€/mesiac.
  Predškoláci 19€/mesiac.

  pre odhlasovanie stravy použite:
 • príslušné tlačivo  na nástenke v MŠ 
 • tel. č. MŠ: 0944 626 280

OZ rodičov pri MŠ sv. Uršule
 • ročný príspevok 70€ ako príspevok ZRŠ + 1€ členské, na účet Občianskeho združenia. IBAN: SK87 0900 0000 0050 4097 0194   
 • na každé ďalšie dieťa navštevujúce MŠ je ročný príspevok 50 EUR.
  Možná dohoda na splátkach s predsedom OZ.  
 • O akomkoľvek nakladaní s financiami budete vopred informovaní, použitie peňazí podlieha schváleniu na členskej schôdzi. Nateraz tvoria naše vklady vyzbierané členské príspevky a darované 2% z dane.

Za OZ Lukáš Opett
kontakt: lukas.opett@yahoo.com