Materská škola sv. Uršule - organizačná zložka Spojenej školy sv. Uršule

1. Úhrada školného do 10 dňa v mesiaci
2. Číslo účtu: SK03 0200 0000 0041 5579 1554
3. Variabilný symbol: každé dieťa má vlastný
4. V poznámke: uviesť celé meno a priezvisko dieťaťa (bez zdrobnenín)

Výška školného od 1.9.2023 je 50 €/mesiac.

ZA DIEŤA, PRE KTORÉ JE VZDELÁVANIE POVINNÉ (PREDŠKOLÁK) SA POPLATOK NEUHRÁDZA.

Poplatok za stravu​  – informácie sú aktualizované k 1. 9. 2023

Odhlášky najneskôr do 7.15 hod. daného dňa prostredníctvom Edupage.
1. Úhrada stravného vopred do 20. dňa v mesiaci
2. Číslo účtu:  SK47 0200 0000 0041 5576 8258
3. Variabilný symbol : 20232024  (školský rok)
4. Identifikácia platby:  meno a priezvisko stravníka+ trieda, za koho bola vykonaná úhrada.

Výška stravného od 1.1.2024: 
mladšie deti 58 eur/20 dní ,
predškoláci s uznanou dotáciou 30 eur/20 dní.

Pre informácie o záležitostiach týkajúcich sa stravy či o poplatkoch za stravu kontaktujte vedúceho ŠJ:
V prípade prinášania vlastnej stravy (diéty) je potrebné priniesť aktuálne potvrdenie od lekára a odovzdať ho triednemu učiteľovi.

OZ rodičov pri MŠ sv. Uršule

* ročný príspevok 80€ ako príspevok ZRŠ + 1€ členské, na účet Občianskeho združenia.
IBAN: SK87 0900 0000 0050 4097 0194 
* na každé ďalšie dieťa navštevujúce MŠ je ročný príspevok 60 EUR.
Možná dohoda na splátkach s predsedom OZ.  


O akomkoľvek nakladaní s financiami budete vopred informovaní, použitie peňazí podlieha schváleniu na členskej schôdzi. Nateraz tvoria naše vklady vyzbierané členské príspevky a darované 2% z dane.