Platby

Školné
 1. Úhrada školného do 10 dňa v mesiaci
 2. Číslo účtu: SK03 0200 0000 0041 5579 1554
 3. Variabilný symbol: každé dieťa má vlastný
 4. V poznámke: uviesť celé meno a priezvisko dieťaťa (bez zdrobnenín)
 5. Výška školného od 1.9.2023 je 50 €/mesiac.

ZA DIEŤA, PRE KTORÉ JE VZDELÁVANIE POVINNÉ (PREDŠKOLÁK) SA POPLATOK NEUHRÁDZA.


Stravné​  – informácie sú aktualizované k 1. 9. 2023

Odhlášky najneskôr do 7.15 hod. daného dňa prostredníctvom Edupage.

 1. Úhrada stravného vopred do 20. dňa v mesiaci
 2. Číslo účtu:  SK47 0200 0000 0041 5576 8258
 3. Variabilný symbol : 20232024  (školský rok)
 4. Identifikácia platby:  meno a priezvisko stravníka+ trieda, za koho bola vykonaná úhrada.
 5. Výška stravného od 1.9.2023:  mladšie deti 54 eur/20 dní , predškoláci s uznanou dotáciou 26 eur/20 dní.                                                                                                                                                                                              Pre informácie o záležitostiach týkajúcich sa stravy či o poplatkoch za stravu kontaktujte vedúceho ŠJ:
  V prípade prinášania vlastnej stravy (diéty) je potrebné priniesť aktuálne potvrdenie od lekára a odovzdať ho triednemu učiteľovi.

OZ rodičov pri MŠ sv. Uršule
 • ročný príspevok 80€ ako príspevok ZRŠ + 1€ členské, na účet Občianskeho združenia. IBAN: SK87 0900 0000 0050 4097 0194   
 • na každé ďalšie dieťa navštevujúce MŠ je ročný príspevok 60 EUR.
  Možná dohoda na splátkach s predsedom OZ.  
 • O akomkoľvek nakladaní s financiami budete vopred informovaní, použitie peňazí podlieha schváleniu na členskej schôdzi. Nateraz tvoria naše vklady vyzbierané členské príspevky a darované 2% z dane.

Za OZ Lukáš Opett
kontakt: lukas.opett@yahoo.com

kontakt na OZ: ozmssvursule@gmail.com