Naše triedy

Dovoľte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im,
lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“
(Lk 18, 16)
Trieda Sedmokrásky

Trieda je určená pre deti vo veku 3-4 rokov. Deťom poskytujú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť triedna učiteľka Mgr. Mária Jánošová a Eva Dobáková. Trieda je spojená so spálňou, v ktorej deti trávia čas počas poobedného odpočinku. V prvých mesiacoch školského roka sa kladie dôraz najmä na plynulú adaptáciu detí a na zvládnutie sebaobslužných činností.


Trieda Margarétky

Trieda je určená pre 4-5 ročné deti. Triednym učiteľkom je Mgr. Oliver Selecký a spolu s Mgr. Máriou Koscelníkovou zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Deti v tejto triede si postupne zdokonaľujú vedomosti, zručnosti, schopnosti získané v triede Sedmokrások, ale sa tiež oboznamujú s novými činnosťami, s pracovnými listami, častejšími grafomotorickými cvičeniami.Trieda Slnečnice

Je to zmiešaná trieda, ktorá je určená pre deti vo veku 5-6 rokov, vrátane predškolákov. Učitelia poskytujú deťom výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v rámci ktorej kladú dôraz na rozvíjanie zručností a spôsobilostí detí v súlade so Štátnym a školským vzdelávacím programom. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú triedna učiteľka Mgr. Miloslava Réső a pani učiteľka Bc. Monika Miškeová .


Trieda Nezábudky

Trieda je určená pre deti predškolského veku. Triednou učiteľkou je Andrea Štroblová a spolu s Mgr. Máriou Litváková Ciutti zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Hlavným zámerom v triede Nezábudky je dosiahnuť konečné ciele predprimárneho vzdelávania a pripraviť deti na plynulý prechod do základnej školy.