Materská škola sv. Uršule - organizačná zložka Spojenej školy sv. Uršule

                 Trieda Konvalinky


Trieda je určená pre deti vo veku 3 – 4 roky. Trieda je spojená so spálňou, v ktorej deti trávia čas počas poobedného odpočinku. V prvých mesiacoch školského roka sa kladie dôraz najmä na plynulú adaptáciu detí a na zvládnutie sebaobslužných činností.

Trieda Margarétky​

Trieda je určená pre 4-5 ročné deti, prípadne predškolákov.
Deti v tejto triede si postupne zdokonaľujú vedomosti, zručnosti, schopnosti získané v triede Konvaliniek, ale sa tiež oboznamujú s novými činnosťami, s pracovnými listami, častejšími grafomotorickými cvičeniami. V triede sú umiestnené lehátka, ktoré sa denne rozkladajú v čase odpočinku. 

 

Trieda Slnečnice

Trieda Slnečnice je zmiešanou triedou, ktorá je určená pre deti vo veku 5-6 rokov, prevažne pre predškolákov. Učitelia poskytujú deťom výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v rámci ktorej kladú dôraz na rozvíjanie zručností a spôsobilostí detí v súlade so Štátnym a školským vzdelávacím programom, zameriavajú sa na dosiahnutie školskej pripravenosti.

 

Trieda Nezábudky

Trieda je určená pre deti predškolského veku, vrátane detí pokračujúcich v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Hlavným zámerom v triede Nezábudky je dosiahnuť konečné ciele predprimárneho vzdelávania a pripraviť deti na plynulý prechod do základnej školy. V triede prebieha celodenný program, vrátane stravovania a odpočinku.