Matematika ako zdroj radosti?

Keď je chyba v procese učenia vítaná, keď sa poznatky rodia zo spolupráce detí, stavia sa na ich skúsenostiach, keď dieťa vie aj to, čo sme ho neučili a naviac sa pritom dobre baví….. Toto sú len niektoré z dvanástich princípov Hejného metódy, ktorá mení klasický transmisívny spôsob vyučovania matematiky na aktívne hravé objavovanie matematických zákonitostí deťmi. Nemenej dôležitým v tejto koncepcii je modifikácia role učiteľa z pozície dominantného, kultúrne kompetentnejšieho na akusticky takmer neprítomného.

     17. a 18. august sa tak stal výzvou pre 17tich učiteľov materských škôl (z toho 7 učiteľov z MŠ sv. Uršule) popasovať so zažitými komunikačnými stereotypmi a klasickým deduktívnym prístupom. Pod vedením lektorov z neziskovej organizácie Indícia absolvovali Základný kurz Hejného vyučovacej metódy. Koncízne prezentovanú introdukciu teoretických východísk ešte v prvý deň vystriedala praktická manipulácia s didaktickým materiálom vo vybraných matematických prostrediach. Vďaka grantu z Nadačného fondu Bekaert pomáha v Nadácii Pontis, z ktorého bola celá organizácia metodických dní hradená, sa zúčastneným MŠ zakúpil i materiál s intenciou reálnej implementácie metódy. FOTO